Historik

Överst

Längst upp till vänster

Längst upp till höger

 

 

Main content

I november 1948 beslutade Helsingfors stadsstyrelse att inrätta en bostadsproduktionskommitté. Bostadsproduktionskommittén inrättades för att underlätta bostadsbristen efter kriget. Kommittén hade fått i uppgift att göra upp ett förslag över dispositionen av bostadsproduktionsanslaget i 1949 års budget. Kommittén gick in för att föreslå att anslagen i sin helhet används för uppförande av flervåningshus och reserveras för stadens egen eller av staden grundade bolags byggverksamhet. Så skedde även.

Kommitténs och dess byrås uppgiftsbeskrivning preciserades efter hand. I slutet av 1950-talet hade kommittén till uppgift att sköta stadens samt stadens bolags planering och byggande inom ramen för beviljade anslag och planer, grunda bostadsbolag samt utarbeta och underteckna entreprenadavtal.

När staden började göra upp bostadsprogram i slutet av 1960-talet blev bostadsproduktionskommitténs och -byråns verksamhet fast etablerad. Ursprungligen stadgades det i lag att städer och kommuner med över 10 000 invånare varje år ska göra upp ett bostadsprogram för de närmast följande fem åren. Programmet skulle behandlas i stadsfullmäktige. Numera är det frivilligt för kommunerna att göra upp egentliga bostadsprogram, men i Helsingfors har genomförandeprogrammet för markanvändning och boende förblivit ett viktigt dokument. Många förvaltningsområden deltar i utarbetandet av programmet och behandlingen av det i stadsfullmäktige är politiskt central och viktig.

För att trygga en balanserad utveckling av stadens olika områden har bostadsproduktionens arbetsfält utvidgats till att omfatta alla upplåtelseformer. Stadens egen produktion av ägarbostäder används bl.a. i inledningsskedet när nya bostadsområden byggs. På så sätt skapas bättre förutsättningar även för andra producenters motsvarande produktion i området.

På 1970-talet breddades kommitténs arbetsfält till att omfatta även ombyggnad av stadens bostadsbestånd. Under sin över 60-åriga existens har bostadsproduktionen fungerat som byggherre för nästan 60 000 bostäder och byggt om nästan 40 000 bostäder i huvudstaden.